Genootschap Oud de Zilck

2016 Jubileum 15 jaar Genootschap Oud De Zilck

2016 ‘VIJFTIEN JAAR OUD DE ZILCK’
Door Theo van Gijlswijk

Het Genootschap Oud De Zilck bestaat al weer vijftien jaar. De stichting Genootschap ‘Oud De Zilck’ is een voortzetting van de tentoonstellings-commissie van de stichting ‘De Zilk 2000’. De tentoonstelling ‘100 jaar De Zilk’ in de oudejaarsweek 1999 werd druk bezocht en de reacties van alle bezoekers waren lovend. Veel bezoekers kwamen meerdere malen de tentoonstelling bezoeken. De belangstelling voor gebeurtenissen in De Zilk nu en in vroeger jaren bleef bij de commissieleden bestaan. Op 12 juni 2001 is de stichtingsakte bij notaris van Loenhoud te Noordwijkerhout ondertekend, waarmee de oprichting van de stichting Genootschap ‘Oud De Zilck ‘ een feit was. Voor het ontstaan van ons genootschap moet ik langer teruggaan.

Frans van den Berg
Al eerder was Frans van den Berg actief in De Zilk. Hij verzamelde en onderzocht alles wat er over ons dorp De Zilk is geschreven. Ook de ontwikkeling van het duingebied vanaf de vroegste jaren en alles wat daar groeide en bloeide had zijn belangstelling. Die belangstelling had hij van huis uit meegekregen.
Fotograferen was een hobby van Frans. Binnen De Zilk probeerde hij veel vast te leggen. Ook bij oudere Zilkers informeerde hij naar alles wat hij interessant vond. Tijdens die gesprekken kwamen er foto’s op tafel waarvan hij kopieën liet maken. Zo groeide zijn foto- en dia-archief, en zijn kennis van wat en wie er op de foto’s stonden afgebeeld. Zijn diavoorstellingen in de Duinpan waren voor de Zilker bevolking telkens weer vreugdevolle belevenissen. In een artikel uit de Noordwijkerhouter zei hij hierover “Bij het samenstellen van de diaserie, moet je natuurlijk ook oog hebben voor historische feiten. Om het geheel een beetje aan te kleden vertel je af en toe een aardig verhaal”. Van den Berg heeft de serie deels uit hobby en deels uit idealistisch oogpunt gemaakt. Hij is van mening dat een vereniging of particulier een verzameling oude foto’s veilig moet stellen omdat daar de geschiedenis van het dorp achter schuilt.
Tot zover het artikel uit de Noordwijkerhouter van 15 januari 1987.

Op 26 januari 1988 overleed Frans op 58-jarige leeftijd. Het Zilker gedeelte van zijn verzameling is door zijn familie ‘om niet’ ter beschikking gesteld aan de Zilker bevolking, en wordt zijn archief beheerd door ons genootschap.

Ik weet zeker dat Frans voldaan zal glimlachen bij de wetenschap dat er nu, vijftien jaar geleden een historische vereniging in De Zilk is opgericht. Een vereniging waarvoor hij in het verleden al een grote basis heeft gelegd.

Oprichting Genootschap Oud De Zilck
Op 12 juni 2001 werd de stichtingsakte bij notaris van Loenhoud te Noordwijkerhout ondertekend door Frits Klinkenberg onze eerste voorzitter. Door zijn vele contacten in De Zilk, was het voor ons genootschap makkelijk om gegevens te verzamelen en activiteiten te organiseren.
In 2005 op 14 januari is Frits overleden. Frits was een inspirerende voorzitter. Meer bestuurswisselingen zijn er in de afgelopen vijftien jaar geweest. Jos de Winter, Bart Smulders, Henk van den Barselaar en Sjaak Hoeks, Wim Nederstigt (penningmeester), Rikie Knoppert en Bep van der Lans-Lengers hebben na een vruchtbare periode hun bestuurstijd bij Oud De Zilck afgesloten. Nieuwe bestuursleden zijn daarvoor in de plaats gekomen: Arnold Vreeburg (historisch onderzoek), Loek Hulsebosch (archief), Gerard van Haaster (penningmeester) en Mieke van Haaster-Steenvoorden (secretaris) hebben inmiddels hun draai in ons bestuur weten te vinden.

Wat wil het genootschap ‘Oud de Zilck ‘.

  • Het verzamelen en eventueel tentoonstellen van onder andere:

Kaarten, prenten, tekeningen, foto’s, boeken, publicaties, kranten-artikelen, en gebruiksvoorwerpen die betrekking hebben op de historie van De Zilk en haar bewoners.

  • Het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedenis en het vastleggen van de gevonden gegevens.

Wilt u hierbij helpen als vrijwilliger, graag ! Wij verwachten gaarne uw aanmelding.

Terra Salica
Tweemaal per jaar verschijnt ons boekje Terra Salica. In dit boekje, staan behalve de laatste nieuwtjes over onze activiteiten ook artikelen en foto’s over de historie van De Zilk. Ik vind het belangrijk dat er juist van de geschiedenis van de laatste honderd jaar veel wordt vastgelegd. Alles wat ouder is ligt al vast in een archief of is helaas al verloren gegaan. Onze inwoners van De Zilk kunnen ons nog vertellen over de periode van hun jeugd, en over de andere gebeurtenissen in De Zilk. Elly van der Voorn-Nederstigt, Piet de Boer en Theo van Gijlswijk vormen gedrieën de redactie.

Wat deed het genootschap ‘Oud de Zilck
In de afgelopen vijftien jaar hebben wij steeds meegedaan aan de mozaïekwedstrijden van de feestcommissie. Een initiatief om te steunen, juist door dit soort evenementen blijft het prettig om in De Zilk te wonen.

Wij organiseerden verschillende exposities.
Een expositie in 2003 in het kader van het Jaar van de boerderij in De Duinpan en een jaar later in bar-bodega De Doofpot een expositie over de cafés in De Zilk. In 2007 een expositie over het onderwijs in De Zilk in het schoolgebouw van de Egelantier en in 2009 een expositie over de middenstand in De Duinpan. 

XKijken en praten over de Zilker middenstand tijdens de expositie in 2009.

Daarna is in november 2012 een expositie georganiseerd over alle huizen die honderd jaar of ouder zijn en nog in De Zilk staan, een grote klus met veel onderzoek over de eigenaren en bewoners/huurders die in deze huizen hebben gewoond. Net zo groot is het onderzoek geweest voor de expositie op 29 en 30 oktober aanstaande expositie ‘Van veeteelt naar bollenteelt’. Deze exposities blijken een uitstekende ontmoetingsplek voor de Zilkers, vaak hebben zij elkaar al lang niet meer gezien. Er is wel gebleken dat voor een dergelijke expositie veel voorbereiding nodig is, daarom is het bijna ondoenlijk om jaarlijks een grote expositie op te zetten.
Op 5 mei 2005 werd in de Duinpan zestig jaar bevrijding gevierd, een mooi feest van de Feestcommissie, waarbij wij een expositie over zestig jaar bevrijding organiseerden. Zelfs een heuse Marshallhulp-tractor stond in de Duinpan opgesteld.

Groot was de opkomst op onze donateursdagen. Veel mensen waren er in 2002 aanwezig tijdens de rondwandeling door het duin langs drie verdwenen boerderijen. Ook tijdens de rondleidingen in de H.Hartkerk in 2003 was er een grote belangstelling. Tijdens de laatste jaren gehouden lezingen met onderwerpen als Trekvaart, Oorlog in De Zilk, Amsterdamse Waterleidingduinen, bollenerfgoed en het Langeveld was er voldoende belangstelling. Vooral de lezing die Kees Warmerdam gaf over de oorlogsjaren in De Zilk werd druk bezocht.

Hekpalen boerderij Wassenaar
Al in 2002 verzochten wij de gemeente om de hekpalen met wapenschilden van boerderij Wassenaar op te knappen. Per slot van rekening was het in 2003 het Jaar van de boerderij. Het heeft wat langer geduurd. In 2006 werd het mogelijk de hekpalen op de plaats van de oorspronkelijke toegang terug te plaatsen. Op 15 april 2007 werd met een officiële handeling het feit van terugplaatsing gevierd met de kinderen Warmerdam, de laatste bewoners van de boerderij.

Twee namen erbij op het oorlogsmonument
Na een actie van ons genootschap is door het college van B & W van Noordwijkerhout besloten de namen van Jan Kool en Arij van den Berg toe te voegen op het oorlogsmonument van de gemeente Noordwijkerhout. Gerechtigheid voor deze twee mensen die in het belang van ons land hun leven hebben gegeven.

Boeken
In 2003 is door Gert Bayens het boek ‘Astrid, Barnaart en Cycloop: Het ABC van de AWD’ samengesteld. Een beschrijving van alle veldnamen in het gebied van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. In 2011 en 2012 gevolgd door nieuwe uitgaven, waarin de jachtopzichters, duinopzichter en stropers zijn toegevoegd.

Bij de expositie in 2012 over de 32 huizen in De Zilk die 100 jaar en ouder waren is ook een boek verschenen met een afbeelding van de kadasterkaart waarop het huis voor de eerste maal was ingetekend en een beschrijving van de 32 huizen, en tevens een overzicht en beschrijving van eigenaren en huurders.

Bij het vijftien-jarig bestaan staan wij even stil bij het verleden, maar kijken vooral vooruit naar de toekomst en hopen nog vele historische feiten boven water te krijgen en voor u vast te leggen.