Genootschap Oud de Zilck

De Zilker vrijwillige Brandweer

Wist u dat er in De Zilk ooit een eigen afdeling van de vrijwillige brandweer is geweest, compleet met eigen brandweerauto, alarmsysteem en garage.

Op 4 december 1920 staat in de Leidse Courant het volgende bericht:

Noordwijkerhout: In verband met de plaatsgevonden reorganisatie der brandweer zijn door B en W bij de brandweer alhier in de buurtschap De Zilk benoemd de navolgende heeren tot:

opperbrandmeester-assistent R.J.J. Heirman hoofd der school aldaar, brandmeesters J. Beelen, P.C. van Saase, P. Bekkers, W.F. van der Poel en P.J. Warmerdam Hzn.

Verder vermeldt het bericht nog een assistent-brandmeester, twee pijpvoerders, zeven slangenhouders, een brandspuitonderhouder, een lapzakdrager, vijf slangen aanschroevers, twee omroepers, twee klokluiders en twintig pompers. Op zaterdag 18 december 1920 werd een brandspuit in De Zilk gestationeerd.

Na de 2e wereldoorlog stond de Zilker brandweerspuit opgesteld in een bunker naast het huis van Hannes Duivenvoorden aan de Zilkerduinweg. Hoofd van vrijwillige brandweer in De Zilk was toen G.A. v.d. Burght. In een brief aan de commandant van de brandweer van Noordwijkerhout somde hij de volgende grieven op over de brandweergarage en de brandseinen.

De Zilk 4 october 1949

Klachten betreffende de brandweergarage in de Zilk.

Weled. Heer

No 1. In de garage is geen licht.

No 2. Er is geen lucht in.

No 3. Er is geen water.

No 4. De garage ligt te ver weg.

No 5. Dat de deuren niet voldoende gesloten zijn daar geregeld de benzine en olie uit de brandweerwagen wordt gestolen en de jeugd zelfs de banden leeg laat lopen.

P.S. De brandseinen in de Zilk werken niet, wees zoo goed vooral de schellen spoedig na te zien.

P. Hulsebosch en Cor Bakker (chauffeur) hebben heel nog geen schel.

In beleefd afwachting

Was getekend, G.A. v.d. Burght, Café de Zilk

De reactie op deze brief liet niet lang op zich wachten, want op 22 december 1949 ontvingen alle leden van de vrijwillige brandweer een reactie van het college van Burgemeester en Wethouders. De inhoud was dramatisch voor de Zilker vrijwillige brandweer:

Aan: de Leden van de Brandweer afdeling de Zilk

Onderwerp: ontslag brandweer

Hierbij berichten wij U, dat wij U op de 1 januari 1950 eervol ontslag uit Uw functie van lid van de brandweer alhier, afdeling de Zilk, hebben verleend.

Burgermeester en Wethouders van Noordwijkerhout.

Of de klaagbrief de aanleiding was voor het collectief ontslag vermeldt het dossier niet, maar gelet op de spoedige reactie waren burgemeester en wethouders ongetwijfeld in de overtuiging dat ze aan deze wantoestanden niet te veel tijd en geld wilden spenderen. Voor de leden van de Brandweer afdeling De Zilk zal deze brief een flinke kater zijn geweest.