Genootschap Oud de Zilck

Vrieskou en ijs doet leven

Het Genootschap Oud De Zilck heeft de notulenboeken van de Zilker IJs Vereniging (Z.IJ.V.) in haar archief. De notulen geven een aardig beeld van het wintervermaak in De Zilk. De vereniging was erg afhankelijk van het weer en daarmee van haar populariteit. Als er geen ijs was en geen wedstrijden, nam het aantal leden af.

De vereniging is opgericht in 1927. Het bestuur bestond uit J. B. Meskers (voorzitter), J. Harren (secretaris), H. van der Vossen (penningmeester) en de leden W.H. Ruigrok, P. Bekkers, G. Jonkheer, J. Jansen en E. Vrucht. In december 1927 werd er gecollecteerd en haalde men f 256 op voor het kopen van de prijzen. Men schreef een hardrijwedstrijd uit maar die kon vanwege slecht ijs niet doorgaan. Het gekochte varken van 346 pond werd daarom uitgedeeld aan de behoeftigen van de parochie. Na de wedstrijden in januari 1929 was er ‘geen ijs van betekenis geweest, om reden dat het bestuur niet meer bij elkaar kwam’. Het bleef stil rond de ijsclub.

Het initiatief voor nieuw leven kwam van H.M. van Haaster. Die wilde wat meer ijspret. Besloten wordt de ijsclub weer op te starten. Zaterdag 13 januari 1940 wordt ‘hardrijderij gehouden op schaatsen voor de behoeftigen in De Zilk’. De prijzen bestaan uit levensmiddelen, welke in de vorm van bonnen worden uitgereikt’. Er namen dertig mannen deel. B. van Kampen werd eerste. Cor van Haaster werd tweede, Jan van de Drift veroverde de derde prijs en de vierde prijs ging naar Jac. Zethof. Op 15 januari reden de schoolkinderen. 172 Meisjes en jongens hadden zich aangemeld. Er waren dertig prijzen de rest kreeg als troost een reep chocolade. ‘Het was jammer dat er veel water op het ijs stond’. In december 1940 wordt er een nieuw bestuur gekozen. A. Meskers wordt de nieuwe voorzitter. C. van Saase, secretaris en Van der Vossen, de oudgediende die er in 1927al bij was, blijft penningmeester ‘daar hij deze (functie) aan de jonge bestuursleden nog niet toevertrouwd’. Over de oorlog staat niets in de notulen. Na de oorlog herrijst de vereniging uit de as. Op 6 januari 1947 is de eerste vergadering. Er worden wedstrijden gepland voor vrijdag 10 en zaterdag 11 januari. De dooi gooide echter roet in het eten. Alleen de kinderwedstrijd ging door en schaatsten 119 schoolkinderen om het hardst. Er was veel belangstelling, zodoende had zich een plas water bij de finish gevormd. De toeschouwers ‘konden zich ook amuseren’ staat in het verslag ‘daar menig rijder een nat pak opliep.’

Tot zover het relaas over de Zilker IJs Vereniging die bij de baan aan de Noorder Leidsevaart ook nog tijdelijk verlichting liet plaatsen. Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de vereniging opgeheven.