Genootschap Oud de Zilck

WONEN IN SASBERGEN

In uitbreidingsplan Het Zilt in De Zilk ontstaan drie nieuwe straten. De straatnamen-commissie van de gemeente Noordwijk heeft ervoor gekozen de trend in de bestaande wijk Wassenaar door te trekken. In deze wijk zijn de straten voornamelijk genoemd naar boerderijen die in De Zilk hebben bestaan. In het oude gedeelte van De Zilk waren al twee straten genoemd naar boerderijen, Namelijk de Regenvlietweg en de Wassenaarseweg. De nieuwe straatnamen zijn afgeleid van drie boerderijen die stonden in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Vogelenveld en Haasveld op Noordwijks grondgebied. Boerderij Sasbergen op Noordwijkerhouts grondgebied. Deze drie boerderijen zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw afgebroken. In deze rubriek ditmaal de verklaring van de straatnaam Sasbergen.

 

Verkoop en beschrijving boerderij in 1828.

De voormalige boerderij stond op de plaats van het vroegere huis ter Wilt. In 1828 stond de boerderij te koop en werd in een advertentie in de Leydse Courant als volgt omschreven: “Een huismans-woning, met koestal voor negentien koeien, paardenstal, dorsvloer, zomerhuis en een vier roeden barg, genaamd Sasbergen, met erf, boomgaard en diversen partijen wei-, hooi- en teelland, gelegen binnen de gemeenten van Noordwijk en Noordwijkerhout. Tezamen groot 14 bunders en circa 15 roeden Nederlandse maat. Belend in het geheel ten Zuidoosten de weduwe Langeveld, ten Noordoosten de heer C.J. Temminck, ten Noordwesten de heer van Noordwijk en ten Zuidwesten denzelven. Voor de somme van Een duizend negenhonderd tien guldens. Koper was in 1828 mr. Coenraat Jacob Temminck. Tevens werd een partij weiland, groot 5 bunders en ruim 96 roeden Nederlandse maat, gelegen in de nabijheid van Sasbergen verkocht aan mr. Temminck voor 1385 guldens.

 

Familie Meiland laatste bewoners.

In 1829 werd de boerderij verpacht aan ‘duinmaaister’ Ariaantje Opdam, weduwe van Adriaan van der Wiel, ze woonde op Sasbergen met haar zeven kinderen.

De laatste boer op Sasbergen was Jan Meiland (1850-1930), halfbroer van ‘Ouwe Klaas, boer en jachtopziener. In het Leids Dagblad van 22 september 1923 was een advertentie geplaatst waarin een boelhuis wegens vertrek, werd aangekondigd op boerderij Sasbergen, gelegen nabij den Ruigenhoek onder Noordwijkerhout bewoond door de heer Joh. Meiland. Bij het boelhuis worden aangeboden: 2 paarden te weten: een zwarte merrie en een bruine ruin. 7 kalfdragende koeien, 3 vare koeien. Voorts; een rijtuigkoets, kaasbrik, dogcart, boerenwagen, 2 karrewagens, hark- en schudmachines, kruiwagens, kippen, bouwgereedschap, kaaskuipen, karns, ketels, emmers, koperen melkmouwen, kaasplanken en verdere melkerij- en zuivelbereidingsgereedschap, takkenbossen, palen, brandhout en enige meubilaire goederen enz. Te bezichtigen op den verkoopdag vanaf 8 uur voormiddag.

 

De boerderij is in 1924 gesloopt maar de teelthoeken bleven in gebruik tot 1936.

 

 

Secretariaat genootschap Oud De Zilck:

Regenvlietweg 3, 2191 BB De Zilk

E-mailadres: info@ouddezilck.nl

Website: www.ouddezilck.nl/