Genootschap Oud de Zilck

KLACHTEN UIT DE ST JACOBSTRAAT

De St Jacobstraat is een van de oude straten in De Zilk. Hoe we aan deze naam komen zal ik heel in het kort uitleggen. Langs de Beeklaan, ongeveer op de hoek met de Regenvlietweg, stond tot 1897 boerderij Cronestein. Claes Sijverstse Erffoort was rond 1700 een belangrijke Bouwman (boer) in De Zilk, eigenaar en bewoner van boerderij Cronestein. Als Claes op leeftijd begint te komen laat hij in 1736 een testament opmaken, om zijn bezittingen een goede bestemming te geven. Eigen nakomelingen heeft hij niet. De Notaris maakt een uittreksel voor het deel dat naar het Wees- en Armenhuis St Jacob in Haarlem gaat. De bedoeling van Claes is duidelijk, de jaarlijkse opbrengsten van zijn bezittingen in De Zilk moeten ten goede komen aan het Rooms-katholiek Wees- en Armenhuis St Jacob in Haarlem. Erffoort overlijdt 12 jaar na het maken van zijn testament, in 1748. In 1924 worden de eerste huizen gebouwd in de St Jacobstraat. De straat is genoemd naar de toenmalige eigenaars het Wees- en Armenhuis St Jacob in Haarlem. Langzaam werd de straat verder bebouwd. Dat dit niet zonder slag of stoot verliep bewijst een brief van 6 oktober 1938 van de inwoners aan het college van Noordwijkerhout:

 

            Geacht college

Ondergeteekende alle bewoners van de St Jacobstraat te de Zilk verzoeken Uw college beleefd of het mogelijk zou wezen dat nu de St Jacobstraat bijna is volgebouwd van gemeentewege gezorgd kan worden dat de trottoirs langs de straat voorzien worden van tegels of anders een ander afdoend middel tegen het stuiven daar met een sterken wind geweldige hoeveelheden zand worden opgejaagd. Tevens zouden wij gaarne zien dat althans één lichtpunt in de St Jacobstraat werd geplaatst daar het er nu buitengewoon donker is en het voor vreemden bijna niet doenlijk is de juiste adressen te vinden waar zij wezen moeten. Hopende van Uw college een gunstig antwoordt op ons verzoek te mogen ontvangen teekenen wij alle bewoners van de St Jacobstraat.

 

Dan volgen 22 handtekeningen van alle bewoners. In de St Jacobstraat stonden toen 32 huizen, er waren nog 10 huizen onbewoond.

 

Hierop kwam van de gemeente niet zo snel een reactie. Op 3 juni 1939 stuurt Mevrouw M.P. Garthoff van der Aa, uit Amsterdam, een brief aan het college waarin zij meedeelt eigenaar te zijn van twee blokjes huizen, waarvan zij vindt dat de verhuur maar moeilijk verloopt, ondanks een lage huur van ƒ 4,25 per week en vrij water. Zij klaagt ook over het vele zand in de straat en het stuiven daarvan omdat er geen stoepen zijn. Dat schrikt weer de toekomstige huurders af.

 

In antwoord op haar brief beloofd het college van Noordwijkerhout op 14 juni 1939 dat er spoedig trottoirs zullen worden aangelegd. De trottoirs werden aangelegd maar, voor de nieuwgebouwde huizen.