Genootschap Oud de Zilck

WONEN IN HAASVELD

In uitbreidingsplan Het Zilt in De Zilk ontstaan drie nieuwe straten. De straatnamen-commissie van de gemeente Noordwijk heeft ervoor gekozen de trend in de bestaande wijk Wassenaar door te trekken. In deze wijk zijn de straten voornamelijk genoemd naar boerderijen die in De Zilk hebben bestaan. In het oude gedeelte van De Zilk waren al twee straten genoemd naar boerderijen, Namelijk de Regenvlietweg en de Wassenaarseweg. De nieuwe straatnamen zijn afgeleid van drie boerderijen die stonden in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Vogelenveld en Haasveld op Noordwijks grondgebied. Boerderij Sasbergen op Noordwijkerhouts grondgebied. Deze drie boerderijen zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw afgebroken. In deze rubriek ditmaal de verklaring van de straatnaam Haasveld.

 

Duinvallei

Het duidelijk geëffende Haasveld is de eerste bewoonde duinvallei in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Op de kaart van Dou en Broeckhuysen uit 1647 staat duidelijk een gebouw ingetekend. De oorspronkelijke naam van deze vlakte was Haechs-velt. Op latere kaarten komen de namen Haags-velt en Haeks-velt voor. Pas in de 20e eeuw is het Haasveld geworden.

 

In het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van Van der Aa uit 1848 komt een beschrijving voor van het Haags veld: In deze vallei bestaat sedert lang een woning, met enige stukken teel- en weiland. De tegenwoordige eigenaar Van Limburg Stirum, heeft in deze vallei vóór enige jaren, vele werken aangelegd, zoo door het graven van slooten, als het aanplanten van houtgewas, doch de schadelijke konijnen daar omstreeks zo menigvuldig, brachten niet weinig hindernis aan dezen arbeid te weeg. Nog laat in het voorjaar van 1823 stond het Haags-veld geheel blank, en in het begin van september had dit reeds weder plaats.

 

Familie Klinkenberg de laatste bewoners

Er hebben in de loop der tijd heel wat boeren op het Haasveld gewoond. Enkele namen zijn, Van Someren en Kors. De laatste echte boer was Bram de Wit die er in 1903 zijn intrek nam. Net als de meeste duinboeren was hij tevens jachtopzichter voor zijn huisbaas de graaf Van Limburg Stirum. Hij vertrok in 1910 toen de landerijen gingen verdrogen als gevolg van de wateronttrekking door het in 1883 gegraven Van Limburg Stirumkanaal.

 

De laatste bewoner was Dirk Klinkenberg, maar die kan niet meer tot de echte boeren worden gerekend, want hij werkte bij Gemeentewaterleidingen. Hij heeft er gewoond van 1910 tot 1926, waarna de woning in 1928 werd gesloopt. Dirk met zijn gezin verhuisde naar Zilkerduinweg 114 waar een woning voor hem werd gebouwd die, naar men zegt, lijkt op de woning zoals de woning in het duin eruit heeft gezien. Deze woning draagt ook de naam Haasveld.

 

Secretariaat genootschap Oud De Zilck:

Regenvlietweg 3, 2191 BB De Zilk

E-mailadres: info@ouddezilck.nl

Website: www.ouddezilck.nl/